Следните графики показват разпространението на приливната вълна по Марица и Тунджа, както и относителния вток от притоците. Тези схеми трябва да се използват от отговорните институции при вземане на решения, когато е издадено предупреждение за наводнение.

Легенда


HD—хидроложки модел;
NAM—модел на отока;
t—време в часове.